Back to Lobby

אינטליגנציית ההצלחה


MNG3 - Version:1
תיאור
הדרך להפקת תוצאות רצויות ואיכותיות בעבודה ובחיים המדע המודרני מוכיח מדי יום, שלא רק האינטליגנציה השכלית (או כוח המוח לבדו) היא זו שמבססת רבות מהחלטותיו הטובות ביותר של האדם ,יוצרת את המערכות הארגוניות הדינאמיות והרווחיות ,או התפוקות הרצויות לאדם בעבודתו ובחייו. בעידן כאוטי בו אנו חיים נדרשים אנו לכישורים שונים מאלו שאפיינו את חיינו בעבר על מנת להצליח. החיים בכלל, והחיים התעסוקתיים בפרט, עומדים בפני דרישות חסרות תקדים כמו הישגיות, שיתוף פעולה, עמידה מול לחצים ומשברים, שירות לקוחות, ניהול קונפליקטים ועמידה מול לחצי השורה התחתונה. מכאן, שהיום נזדקק, יותר ויותר, לגמישות מחשבתית גמישות התנהגותית, גמישות תקשורתית, ולשילובן של מספר אינטליגנציות מחוללות המאפשרות איכות תפקודית ואפקטיבית בעבודה.
קהל יעד
כל אדם המבקש להשיג תוצאות רצויות ומרשימות בעבודה ובחיים
פתח הכל
 • הצלחה: מה מאפיין אותה? מה מרכיב אותה? מה מאפשר אותה נוכח עולם דינאמי ומשתנה?
 • מיפוי המשתנים והאינטליגנציות היוצרים הצלחה ומאפשרים אפקטיביות בעבודה
 • 4 היבטי "אינטליגנציית ההצלחה": מודעות עצמית, ניהול עצמי, מודעות חברתית וניהול מערכות יחסים
 • מודל "תפוקות רצויות" והדרכים להשגתן
 • אומנות הצבת מטרות ויעדים
 • זיהוי ערכים, אמונות ועמדות של הפרט כלפי הצלחה, אפקטיביות, תפוקות, יחסים... ואת הקשרם להצלחה ואפקטיביות
 • 10 חוקים להשגת תוצאות רצויות בעבודה ובחיים
 • טיפוח תהליכי חשיבה פורצי דרך
 • "כוח המחשבה" והקשרו להצלחה...
 • אין דרישה לרקע מוקדם בקורס זה
 • היכרות עם מאפייני ומרכיבי "אינטליגנציות ההצלחה" המאפשרות הפקת תוצאות רצויות ואפקטיביות בעבודה
 • טיפוח הדרכים והמיומנויות להפקת תוצאות רצויות ואיכותיות בעבודה ובחיים
צור קשר
03-6176066
03-6176677 info@sela.co.il

שלח

קורסים קשורים