Back to Lobby

סמכות כוח ודיאלוג במערכות ארגוניות


MNG26 - Version:1
תיאור
ארגונים הינם תת - מערכות במערכת העל והינם קשורים בקשרי גומלין מורכבים. בעולם מתרחשים שינויים דרמטיים ובלתי פוסקים במישור: כלכלי, טכנולוגי, פוליטי וחברתי. שינויים אלו משפיעים על רובדי החיים, ברמת הפרט וברמת הקבוצה, ארגונים ומדינות. האתגר הוא לחיות ולהתמודד עם מערכת השפעות גומלין זו, וליצור, בצורה אפקטיבית, את אומנות ההנהגה וההשפעה על אנשים בארגונים
קהל יעד
אנשי ארגון ומנהלים בעלי ניסיון בעבודה ונכונות להיענות לאתגר
פתח הכל
  • מקורות המנהיגות: כוח, סמכות והשפעה
  • מה הקשר בין כוח לבין סמכות?
  • מה הם יחסי הגומלין שבין סמכות והשפעה לביון יוזמה ושינוי?
  • באיזה אופן משפיעה תפיסת התפקיד על התנהגותנו בתפקיד?
  • אליו תהליכים מודעים ובלתי מודעים מעצבים ניהול ומנהיגות במערכות ארגוניות?
  • כיצד נסחפות מערכות גדולות להתנהגויות הסותרות את קיומן?
  • האם אפשר אחרת?
  • ניסיון בעבודה בארגונים
  • טיפוח הבנת יחסי הגומלין המשפיעים ומעצבים את התנהגות הפרט ,הקבוצה והארגון כמערכות.
  • ללמוד כיצד אני או האחר,כיחידים ובקבוצות,נוטלים ומאצילים סמכות ,מקבלים ולוקחים מנהיגות,מתמודדים מול כוח על ביטויי השונים,יוזמים או נמנעים מדיאלוג והשפעה
צור קשר
03-6176066
03-6176677 info@sela.co.il

שלח

קורסים קשורים